کارت خرید

سرور مجازی المان

سرور مجازی آلمان پلن 1

سرورمجازی المان
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 512MB RAM
 • 20GB HDD
 • 1GHZ 1CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی آلمان پلن 2

سرورمجازی المان
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 1GB RAM
 • 50GB HDD
 • 2GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی آلمان پلن 3

سرورمجازی المان
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 2GB RAM
 • 100GB HDD
 • 4GHZ 2CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی آلمان پلن 4

سرورمجازی المان
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 4GB RAM
 • 200 GB HDD
 • 4GHZ 4CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی آلمان پلن 5

سرورمجازی المان
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 8GB RAM
 • 350GB HDD
 • 5GHZ 5CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی المان پلن 6

سرورمجازی المان
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 12GB RAM
 • 500GB HDD
 • 7GHZ 5CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION
سرور مجازی المان پلن 7

سرورمجازی المان
تمامی سرور ها بر روی هارد های پر سرعت SSD میباشد
پنل مدیریت کامل سرور به شما داده میشود
انتخاب سیستم عامل به دلخواه شما
نصب و کانفیگ انواع نرم افزار ها و... رایگان انجام میشود

 • 16GB RAM
 • 1TB HDD
 • 7GHZ 8CORE CPU
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
 • GERMAN | DE LOCATION