کارت خرید

افزایش ممبر تلگرام

PLAN 1K

تمامی ممبر ها واقعی هستند و تضمین شده میباشد

  • 1000 ممبر تعداد عضوگیری
  • 5 الی 60 دقیقه زمان انجام
PLAN 3K

تمامی ممبر ها واقعی هستند و تضمین شده میباشد

  • 3000 ممبر تعداد عضوگیری
  • 5 الی 60 دقیقه زمان انجام
PLAN 5K

تمامی ممبر ها واقعی هستند و تضمین شده میباشد

  • 5000 ممبر تعداد عضوگیری
  • 5 الی 60 دقیقه زمان انجام
PLAN 10K

تمامی ممبر ها واقعی هستند و تضمین شده میباشد

  • 10000 ممبر تعداد عضوگیری
  • 5 الی 120 دقیقه زمان انجام
PLAN 50K

تمامی ممبر ها واقعی هستند و تضمین شده میباشد

  • 50000 ممبر تعداد عضوگیری
  • 1 الی 12 ساعت زمان انجام