کارت خرید

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران پلن 1

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • E3-1230v2 CPU
 • 24GB DDR3 RAM
 • 2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • 10TB ترافیک ماهیانه
سرور اختصاصی ایران پلن 2

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • 2xL5520 CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 3TB HDD
 • 1GBS PORT
 • 10TB ترافیک ماهیانه
سرور اختصاصی ایران پلن 3
 • Intel Xeon E5-1650v2 CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 4TB HDD
 • 1GBS PORT
 • 10TB ترافیک ماهیانه
سرور اختصاصی ایران پلن 4
 • 2xE5-2630 V3 CPU
 • 48GB RAM
 • 2*3TB HDD
 • 1GBS PORT
 • 10 ترابایت ترافیک ماهیانه