کارت خرید

سرور اختصاصی المان

سرور اختصاصی المان پلن 3

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel Xeon E5-1620v2 CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 2*2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی المان پلن 1

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core CPU
 • 32 GB RAM
 • 2*2*TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی المان پلن 2

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core CPU
 • 24 GB RAM
 • 2*2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی المان پلن 4

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel Xeon E5-1620v2 CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 2*2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی المان پلن 5

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • Intel Xeon E5-1620v2 CPU
 • 64GB DDR3 RAM
 • 2*2TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی المان پلن 8
 • Amd opteron 6128 ( 16 core) CPU
 • 128GB DDR4 RAM
 • 2*3TB HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW
سرور اختصاصی المان پلن 6

09164862504
09309957800
برای خرید های 3ماهه به بالا برای دریافت تخفیف تماس حاصل فرمایید.

 • 2xE5620 CPU
 • 48GB RAM
 • 2*1TB or 2*120GB SSD HDD
 • 1GBS PORT
 • UNLIMITED BW